Newsletter Full Form

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

* obligatoriskt fält

 


Arbetsgrupper

Ett sätt för medlemsföretagen att delta i styrelsens arbete

Delar av Swedish Contents arbete bedrivs i arbetsgrupper. Grupperna består av personer från olika medlemsföretag som genom diskussioner kan förbereda olika beslut för styrelsen alternativt själva fatta beslut inom vissa områden. Att ingå i en arbetsgrupp kan även bygga det personliga nätverket.

Varför har vi arbetsgrupper?

För att kunna driva fler projekt och utveckla Swedish Content Agencies, så använder vi oss av arbetsgrupper. Våra arbetsgrupper är en viktig del av vår organisation och arbetssätt, där vi använder våra medlemmars kunskap och samtidigt får stöd och resurser till vår verksamhet. Arbetsgruppens engagemang och sammansättning skapar ett gott utbyte av erfarenheter och nätverksbyggande inom vår bransch.

Hur tillsätts arbetsgrupperna?

Arbetsgrupperna tillsätts av styrelsen för Swedish Content Agencies, tillsammans med VD för organisationen. Arbetsgrupperna ska representeras av deltagare från medlemsbyråerna och arbetet ska ske med prioriterade projekt och/eller fokusområden. Styrelsen lämnar alltid en uppdragsbrief till arbetsgruppen.

Det är vanligt att någon eller några från styrelsen deltar i arbetsgruppen. VD för organisationen ansvarar för att planera in i årsplanen vilka arbetsgrupper som är igång, och deltar själv aktivt i några av arbetsgrupperna. Här på Swedish Content Agencies webbplats ser du alla pågående arbetsgrupper och som medlem är du välkommen att ge förslag på områden som du anser vara viktiga, och om du vill delta i en specifik arbetsgrupp.

Hur ser rollfördelningen ut i arbetsgruppen?

Arbetsgruppen har alltid en sammankallande, den personen är ansvarig projektledare för att driva arbetsgruppens arbete framåt, samt återrapportera till styrelsen. Som ansvarig projektledare bör du vara sakkunnig och engagerad inom det område som arbetsgruppens arbete avser, men det innebär inte att du ska göra allt arbete själv.

Viktigt i arbetet med gruppen

1) Gå igenom styrelsens brief kring arbetsgruppens uppgift och leverans
2) Fördela och tydliggöra roller och ansvar i arbetsgruppen
3) Göra upp en tidplan och synka med VD för organisationen
4) Löpande återrapportera till VD för organisationen samt styrelsen
5) Vara delaktig i att säkerställa leveransen och medverka i efterföljande utvärdering

Vad förväntas av deltagarna?

Som deltagare i en arbetsgrupp förväntas du delta på arbetsmöten, samt även genomföra de arbetsuppgifter som du tilldelats. Timinsatsen kan se olika ut beroende på projektets omfång, men då arbetet sker ideellt är vi måna om att det ska vara en rimlig insats och att det redan från början är en tydlig ansvarsfördelning. Utifrån tidplanen så brukar en tidsuppskattning kunna göras i ett initialt skede, historiskt har det handlat om allt från fem timmar för att delta i några möten, upp till 10-20 timmar om en större insats behöver göras. Skulle något ske under arbetets gång som innebär att du behöver avbryta din medverkan i arbetsgruppen så kan eventuell ersättare behöva tillsättas.

Vad kan jag vinna på att vara med?

Vinningen för deltagarna i våra arbetsgrupper är att vidga sitt nätverk, få ny kunskap och nya perspektiv. Och att kunna använda sin erfarenhet i nya sammanhang och att kunna synas och få marknadsföring med sin insats. Sedan har vi väldigt roligt i våra arbetsgrupper också. Varmt välkommen!

Vill du vara med?

Om du själv är intresserad av att delta i någon av arbetsgrupperna eller kanske vill initiera en ny grupp som du tycker att behövs, kontakta [email protected].